Wpisz dane logowania:Jak zatrudnić stażystów?

W skrócie
Staż absolwencki to instrument publicznego planu przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów. Zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) bezrobotny absolwent może być zatrudniony na taki właśnie staż przez dowolnego pracodawcę. Wszelkie koszty ponosi PUP - wypłaca wynagrodzenie stażyście (ok. 450 zł), pokrywa ZUS i wszelkie ubezpieczenia. Pracodawca musi zatrudnić stażystę na okres od 3 do 12 miesięcy i zapewnić mu warunki pracy zgodne z wpisanym w umowie stanowiskiem.

Warto przyjąć stażystę , głównie dla tego, że pracodawca nie ponosi żadnych kosztów zatrudnienia i ma możliwość wyboru odpowiedniego stażysty.

Stażysta to:
 • każda bezrobotna osoba,
 • z wyższym wykształceniem,
 • przed ukończeniem 25 roku życia (lub przed 27 rokiem życia, jeśli od daty ukończenia studiów nie minęło 12 m-cy),
 • zarejestrowana w Urzędzie Pracy,
 • która nie miała jeszcze doświadczenia zawodowego.

Zatrudnienie stażysty- formalności
Stażystę przyjmuje się na podstawie umowy zawartej ze starostą. Pracodawca nie nawiązuje umowy ze stażystą. Nie jest to forma zatrudnienia w rozumieniu kodeksu pracy, a stażysta wciąż posiada statut osoby bezrobotnej. Stażysta może zostać przyjęty maksymalnie na 12 miesięcy, ale okres ten może być krótszy. Pracodawca, który chce pozyskać stażystę zgłasza się do właściwego powiatowego urzędu pracy i składa wniosek o przyjęcie takiej osoby. Starosta ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Pracodawca ma wpływ na to, kto ma być u niego stażystą.
Może określić wymagany poziom wykształcenia, umiejętności, albo wskazać bezrobotnego z imienia i nazwiska.

Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów.
Stażysta otrzymuje od urzędu pracy stypendium stażowe w wysokości zasiłku podstawowego. Od tego stypendium urząd pracy opłaca też składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Także koszt badań lekarskich wymaganych przed odbyciem stażu pokrywa starosta. Pracodawca musi jednak zapewnić odzież ochronną itp., jeśli są wymagane.

Pracodawca nie ma obowiązku zatrudnić stażysty po stażu , pod warunkiem, że taka okoliczność nie została zapisana wcześniej w umowie ze starostą.

Stażystę można zwolnić , ale jedynie w przypadkach, kiedy z przyczyn nieusprawiedliwionej nieobecności opuści on więcej niż jeden dzień pracy lub rażąco naruszy regulamin pracy.

Należy pamiętać, że stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy i nie może być obarczony odpowiedzialnością materialną, jak osoba zatrudniona na umowę o pracę.
Stażyście przysługują dni wolne, ale dopiero po upływie 30 dni odbywania stażu. Za każde 30 dni przysługuje 2 dni wolnego i w za te dni stażysta otrzymuje stypendium stażowe od starosty.

Wniosek do starosty musi zawierać:
 • dane pracodawcy: nazwa lub imię i nazwisko, adres, telefon i faks, e-mail, forma prawna, rodzaj działalności, data rozpoczęcia działalności, liczba pracowników, NIP, REGON, imię i nazwisko osoby reprezentującej pracodawcę;
 • liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotny będzie odbywać staż;
 • imię i nazwisko, stanowisko oraz wykształcenie opiekuna bezrobotnego;
 • proponowany okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego, ale nie krótszy niż 3 miesiące;
 • opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu lub przygotowania zawodowego, w tym nazwa zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności (kliknij tu, aby zobaczyć Klasyfikację Zawodów), nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych;
 • wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu lub przygotowania zawodowego.

Pracodawca może we wniosku wskazać imię i nazwisko osoby, którą chce przyjąć na staż.

Akty prawne związane z zagadnieniem stażu:
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. Nr 185, Poz. 1912)
 • Art 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).
2004-2011 (C) Wszelkie prawa zastrzeżone