Wpisz dane logowania:

WZÓR

. . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejscowość data). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pracodawca i jego siedziba lub
miejsce zamieszkania)

UMOWA O PRACĘZawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (data zawarcia umowy)
w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pomiędzy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa i siedziba pracodawcy)

zwanego dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez Pana(nią) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko, stanowisko)
a Panem(nią) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        
(imię i nazwisko, adres)
zwanym dalej Pracownikiem

1. Zatrudnienie i rodzaj pracy


Z dniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(rodzaj pracy - stanowisko)
w wymiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy - podać ułamkową część wymiaru)

Pracownik obowiązany jest zgłosić się do pracy w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miejscem pracy Pracownika jest siedziba pracodawcy w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Wynagrodzenie

Z tytułu świadczonej pracy Pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość jest określona według poniższych zasad:

a) część stała w wysokości:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,- zł brutto
(słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych polskich).

Wyżej wymienione wynagrodzenie miesięczne będzie wypłacane trzynaście razy w roku, przy czym trzynaste wynagrodzenie będzie wypłacane razem z wynagrodzeniem za listopad danego roku. Jeżeli początek pracy nie przypada na 1 stycznia danego roku, to wysokość trzynastego miesięcznego wynagrodzenia będzie proporcjonalna do przepracowanego okresu w danym roku kalendarzowym.

b) część zmienna:
Zmienną częścią wynagrodzenia Pracownika będzie prowizja wypłacana w zależności od
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prowizja za dany miesiąc będzie wypłacana z miesięcznym opóźnieniem, niezbędnym dla prawidłowego jej naliczenia.

Pracownik zobowiązuje się do dochowania w tajemnicy wysokości zarobków. Wyjątek od powyższej zasady stanowi obowiązek udzielania informacji stosownym władzom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na pisemny wniosek Pracownika wynagrodzenie jest wypłacane przelewem na wskazany numer konta.

3. Diety i delegacje

Diety z tytułu podróży służbowych wyliczane są zgodnie z zasadami obowiązującymi u Pracodawcy i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Inne koszty podróży służbowych zwracane są za okazaniem rachunków.

4. Urlop wypoczynkowy

1.        Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze określonym obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.        Termin wykorzystania urlopu ustalany jest w planie urlopów i może być zmieniony tylko z uzasadnionych przyczyn.

5. Samochód i inne urządzenia

W celu wypełniania zadań wynikających z niniejszej umowy Pracownik otrzymuje do dyspozycji:
1.        samochód służbowy,
2.       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pracownikowi przysługuje prawo do wykorzystywania samochodu również do celów prywatnych, jednakże z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych oraz po uiszczeniu kosztów paliwa za prywatne jazdy. Pracownik obowiązany jest prowadzić książkę jazd. Pracownik obowiązany jest zawiadomić Pracodawcę niezwłocznie o każdym przypadku utraty lub uszkodzenia powierzonych mu urządzeń - pod rygorem kar, przewidzianych w Kodeksie pracy oraz wyrównania strat, wynikłych w skutek braku powiadomienia.

6. Zatrudnienie dodatkowe

Podjęcie przez Pracownika jakiejkolwiek dodatkowej pracy zarobkowej oraz udział we władzach innej Spółki wymagają uzyskania pisemnej zgody Pracodawcy.

7. Zachowanie tajemnicy, działalność konkurencyjna
1.        Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie wszedł w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkody. W momencie ustania stosunku pracy pracownik zobowiązany jest zwrócić wszelkie posiadane przez siebie dokumenty i materiały, związane z działalnością Spółki.
2.        W czasie trwania niniejszej umowy Strony podpiszą umowy o zakazie konkurencji w czasie oraz po ustaniu stosunku pracy.

8. Zakład pracy zapewnia Pracownikowi

prywatny system opieki zdrowotnej firmy,
ubezpieczenie na życie.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Czas trwania umowy i rozwiązanie umowy
1.        Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2.        Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Do obliczania biegu okresu wypowiedzenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
(albo)
1.        Umowa zostaje zawarta na czas określony, poczynając od dnia jej zawarcia i kończy się
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.        wa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z 2-tygodniowym wypowiedzeniem.
(albo)

Umowa zostaje zawarta na czas konieczny do sporządzenia bilansu Spółki oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(albo)
1.        Umowa zostaje zawarta na okres próbny.
2.        Okres próbny rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i kończy się
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Postanowienia końcowe
1.        Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.        W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze.
3.        Wszelkie zmiany i/lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
4.        Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Pracownik poświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi u pracodawcy regulaminami pracy i wynagradzania i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


PRACOWNIK

........................................
(czytelny podpis pracownika)PRACODAWCA

..........................................
(pieczęć i podpis pracodawcy
lub osoby uprawnionej do
działania w jego imieniu)

WZÓR

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Imię (imiona) i nazwisko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) nazwisko rodowe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) imiona rodziców
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) nazwisko rodowe matki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Data i miejsce urodzenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Obywatelstwo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Numer ewidencyjny (PESEL)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Miejsce zameldowania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(dokładny adres)
Adres do korespondencji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Wykształcenie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy-naukowy)
8. Wykształcenie uzupełniające
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
10. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków
obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Stan rodzinny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)
12. Powszechny obowiązek obrony:
a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) stopień wojskowy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numer specjalności wojskowej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) przynależność ewidencyjna do WKU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) numer książeczki wojskowej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko, adres, telefon)
14. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1, 2, 4 i 6 są zgodne z dowodem osobistym seria
. . . . . . nr . . . . . . . . . . . . wydanym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . albo innym dowodem tożsamości
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejscowość i data)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis osoby składającej kwestionariusz)


2004-2011 (C) Wszelkie prawa zastrzeżone