Wpisz dane logowania:

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

1
PARLAMENTARZYŚCI, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

11
PARLAMENTARZYŚCI, POLITYCY, WYŻSI URZĘDNICY, ZAWODOWI DZIAŁACZE
111
Parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy
1111
Parlamentarzyści i politycy
111101
Parlamentarzysta
111102
Polityk
1112
Wyżsi urzędnicy
111201
Wyższy urzędnik państwowy
111202
Wyższy urzędnik samorządowy
112
Zawodowi działacze
1121
Zawodowi działacze organizacji politycznych
112101
Zawodowy działacz organizacji politycznej
1122
Zawodowi działacze organizacji społecznych
112201
Zawodowy działacz organizacji społecznej
1123
Zawodowi działacze organizacji związkowych
112301
Zawodowy działacz organizacji związkowej

12
KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI

121
Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy
1211
Dyrektorzy generalni, wykonawczy i prezesi
121101
Dyrektor generalny
121102
Dyrektor wykonawczy
121103
Prezes
121104
Syndyk
1212
Zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów
121201
Zastępca dyrektora/prezesa do spraw badawczo-rozwojowych
121202
Zastępca dyrektora/prezesa do spraw finansowo-administracyjnych
121203
Zastępca dyrektora/prezesa do spraw marketingu i dystrybucji
121204
Zastępca dyrektora/prezesa do spraw osobowych i szkolenia
121205
Zastępca dyrektora/prezesa do spraw techniczno-produkcyjnych
121290
Pozostali zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów
122
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
1221
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie
122101
Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie
1222
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym
122201
Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym
1223
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
w budownictwie

122301
Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie
1224
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym
122401
Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym
1225
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce
122501
Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce
1226
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności
122601
Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności
1227
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu
122701
Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu
1228
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych
122801
Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych
1229
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowani
122901
Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowany
123
Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych
1231
Kierownicy działów finansowych i administracyjnych
123101
Kierownik działu finansowego i administracyjnego
1232
Kierownicy działów osobowych i pokrewnych
123201
Kierownik działu osobowego i działów pokrewnych
1233
Kierownicy działów marketingu i sprzedaży
123301
Kierownik działu marketingu i sprzedaży
1234
Kierownicy działów reklamy, promocji i pokrewnych
123401
Kierownik działu reklamy, promocji i działów pokrewnych
1235
Kierownicy działów zaopatrzenia i dystrybucji
123501
Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji
1236
Kierownicy działów informatyki
123601
Kierownik działu informatyki
1237
Kierownicy działów badawczo-rozwojowych
123701
Kierownik działu badawczo-rozwojowego
1239
Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych gdzie indziej niesklasyfikowani
123901
Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany

13
KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

131
Kierownicy małych przedsiębiorstw
1311
Kierownicy małych przedsiębiorstw w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie
131101
Kierownik małego przedsiębiorstwa w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie
1312
Kierownicy małych przedsiębiorstw w przemyśle przetwórczym
131201
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym
1313
Kierownicy małych przedsiębiorstw w budownictwie
131301
Kierownik małego przedsiębiorstwa w budownictwie
1314
Kierownicy małych przedsiębiorstw w handlu hurtowym i detalicznym
131401
Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym
1315
Kierownicy małych przedsiębiorstw w gastronomii, hotelarstwie i turystyce
131501
Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce
1316
Kierownicy małych przedsiębiorstw w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności
131601
Kierownik małego przedsiębiorstwa w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności
1317
Kierownicy małych przedsiębiorstw obsługi biznesu
131701
Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu
1318
Kierownicy małych przedsiębiorstw usług osobistych, porządkowych i pokrewnych
131801
Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych
1319
Kierownicy małych przedsiębiorstw gdzie indziej niesklasyfikowani
131901
Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej niesklasyfikowany

2
SPECJALIŚCI

21
SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH
211
Fizycy, chemicy i pokrewni
2111
Fizycy i astronomowie
211101
Astrofizyk
211102
Astronom
211103
Fizyk
2112
Meteorolodzy
211201
Meteorolog
211202
Synoptyk
2113
Chemicy
211301
Chemik
211302
Chemik – technologia chemiczna
2114
Specjaliści nauk o Ziemi
211401
Geofizyk
211402
Geograf
211403
Geolog
211404
Oceanolog
211490
Pozostali specjaliści nauk o Ziemi
212
Matematycy, statystycy i pokrewni
2121
Matematycy i pokrewni
212101
Aktuariusz
212102
Matematyk
212190
Pozostali matematycy i pokrewni
2122
Statystycy
212201
Demograf
212202
Statystyk
213
Informatycy
2131
Projektanci i analitycy systemów komputerowych
213101
Administrator baz danych
213102
Administrator systemów komputerowych
213103
Analityk systemów komputerowych
213104
Inżynier systemów komputerowych
213105
Projektant systemów komputerowych
213190
Pozostali projektanci i analitycy systemów komputerowych
2132
Programiści
213201
Programista
213202
Projektant stron internetowych (webmaster)
213290
Pozostali programiści
2139
Informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani
213901
Administrator sieci informatycznej
213902
Inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
213903
Specjalista zastosowań informatyki
213990
Pozostali informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani
214
Inżynierowie i pokrewni
2141
Architekci, urbaniści i pokrewni
214101
Architekt
214102
Architekt krajobrazu
214103
Architekt wnętrz
214104
Urbanista
214190
Pozostali architekci, urbaniści i pokrewni
2142
Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska
214201
Inżynier budownictwa – budowa mostów
214202
Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne
214203
Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
214204
Inżynier budownictwa – drogi, ulice, lotniska
214205
Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe
214206
Inżynier geotechnik
214207
Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia
214208
Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
214209
Inżynier inżynierii środowiska – melioracje
214210
Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami
214211
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
214212
Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
214290
Pozostali inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska
2143
Inżynierowie elektrycy
214301
Inżynier elektryk
214302
Inżynier kolejowych sieci elektroenergetycznych
214390
Pozostali inżynierowie elektrycy
2144
Inżynierowie elektronicy i telekomunikacji
214401
Inżynier elektronik
214402
Inżynier telekomunikacji
2145
Inżynierowie mechanicy
214501
Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali
214502
Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne
214503
Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe
214504
Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna
214505
Inżynier mechanik – środki transportu
214506
Inżynier mechanik – technologia mechaniczna
214507
Inżynier mechanizacji rolnictwa
214590
Pozostali inżynierowie mechanicy
2146
Inżynierowie chemicy
214601
Inżynier inżynierii chemicznej
214602
Inżynier technologii chemicznej
214690
Pozostali inżynierowie chemicy
2147
Inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni
214701
Inżynier górnik – górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych
214702
Inżynier górnik – górnictwo węgla brunatnego
214703
Inżynier górnik – górnictwo węgla kamiennego
214704
Inżynier górnik – wiertnictwo
214705
Inżynier hutnik
214706
Inżynier inżynierii materiałowej
214707
Inżynier odlewnik
214790
Pozostali inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni
2148
Inżynierowie geodeci i kartografowie
214801
Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja
214802
Inżynier geodeta – geodezja górnicza
214803
Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa
214804
Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych
214805
Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne
214806
Inżynier geodeta – geomatyka
214807
Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami
214808
Kartograf
214890
Pozostali inżynierowie geodeci i kartografowie
2149
Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
214901
Inspektor dozoru jądrowego
214902
Inspektor transportowego dozoru technicznego
214903
Inżynier automatyki i robotyki
214904
Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
214905
Inżynier kliniczny
214906
Inżynier kontroli jakości
214907
Inżynier normowania pracy
214908
Inżynier organizacji i planowania produkcji
214909
Inżynier poligraf
214910
Inżynier pożarnictwa
214911
Inżynier sprzedaży
214912
Inżynier technologii betonów
214913
Inżynier technologii ceramiki
214914
Inżynier technologii drewna
214915
Inżynier technologii przetwórstwa skóry
214916
Inżynier technologii szkła
214917
Inżynier transportu (logistyk)
214918
Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
214919
Inżynier włókiennik
214920
Legalizator
214921
Metrolog
214922
Normalizator
214923
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
214924
Specjalista do spraw pakowania i opakowań
214990
Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

22
SPECJALIŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I OCHRONY ZDROWIA

221
Specjaliści nauk biologicznych
2211
Biolodzy
221101
Antropolog
221102
Biolog
221103
Ekolog
221104
Genetyk
221105
Mikrobiolog
221106
Mikrobiolog kliniczny
221190
Pozostali biolodzy
2212
Biotechnolodzy
221201
Biotechnolog
2213
Biochemicy, biofizycy i pokrewni
221301
Biochemik
221302
Biofizyk
221303
Fizyk medyczny
221390
Pozostali biochemicy, biofizycy i pokrewni
222
Specjaliści nauk rolniczych i leśnych
2221
Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
222101
Doradca rolniczy
222102
Gleboznawca
222103
Inżynier leśnictwa
222104
Inżynier ogrodnictwa
222105
Inżynier rolnictwa
222106
Inżynier rybactwa
222107
Inżynier zootechniki
222190
Pozostali inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
2222
Inżynierowie technologii żywności i żywienia
222201
Inżynier technologii żywienia człowieka
222202
Inżynier technologii żywności
223
Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem specjalistów pielęgniarstwa i położnictwa)
2231
Lekarze
223101
Lekarz – alergologia
223102
Lekarz - anestezjologia i intensywna terapia
223103
Lekarz – angiologia
223104
Lekarz – audiologia i foniatria
223105
Lekarz – balneologia
223106
Lekarz – chirurgia dziecięca
223107
Lekarz – chirurgia klatki piersiowej
223108
Lekarz – chirurgia naczyniowa
223109
Lekarz – chirurgia ogólna
223110
Lekarz – chirurgia onkologiczna
223111
Lekarz – chirurgia plastyczna
223112
Lekarz – chirurgia szczękowo-twarzowa
223113
Lekarz – choroby płuc
223114
Lekarz – choroby wewnętrzne
223115
Lekarz – choroby zakaźne
223116
Lekarz – dermatologia i wenerologia
223117
Lekarz – diabetologia
223118
Lekarz – diagnostyka laboratoryjna
223119
Lekarz – endokrynologia
223120
Lekarz – epidemiologia
223121
Lekarz – farmakologia kliniczna
223122
Lekarz – gastroenterologia
223123
Lekarz – genetyka kliniczna
223124
Lekarz – geriatria
223125
Lekarz – hematologia
223126
Lekarz – immunologia kliniczna
223127
Lekarz – kardiochirurgia
223128
Lekarz – kardiologia
223129
Lekarz – kardiologia dziecięca
223130
Lekarz – medycyna nuklearna
222131
Lekarz – medycyna paliatywna
223132
Lekarz – medycyna pracy
223133
Lekarz – medycyna ratunkowa
223134
Lekarz – medycyna rodzinna
223135
Lekarz – medycyna sądowa
223136
Lekarz – medycyna sportowa
223137
Lekarz – medycyna transportu
223138
Lekarz – mikrobiologia lekarska
223139
Lekarz – nefrologia
223140
Lekarz – neonatologia
223141
Lekarz – neurochirurgia
223142
Lekarz – neurologia
223143
Lekarz – neurologia dziecięca
223144
Lekarz – okulistyka
223145
Lekarz – onkologia i hematologia dziecięca
223146
Lekarz – onkologia kliniczna
223147
Lekarz – ortopedia i traumatologia narządu ruchu
223148
Lekarz – otolaryngologia
223149
Lekarz – patomorfologia
223150
Lekarz – pediatria
223151
Lekarz – położnictwo i ginekologia
223152
Lekarz – psychiatria
223153
Lekarz – psychiatria dzieci i młodzieży
223154
Lekarz – radiologia i diagnostyka obrazowa
223155
Lekarz – radioterapia onkologiczna
223156
Lekarz – rehabilitacja medyczna
223157
Lekarz – reumatologia
223158
Lekarz – seksuologia
223159
Lekarz – toksykologia kliniczna
223160
Lekarz – transfuzjologia kliniczna
223161
Lekarz – transplantologia kliniczna
223162
Lekarz – urologia
223163
Lekarz – zdrowie publiczne
223190
Pozostali lekarze specjaliści i lekarze bez specjalności lub będący w trakcie specjalizacji
2232
Lekarze stomatolodzy
223201
Lekarz stomatolog – chirurgia stomatologiczna
223202
Lekarz stomatolog – chirurgia szczękowo-twarzowa
223203
Lekarz stomatolog – epidemiologia
223204
Lekarz stomatolog – ortodoncja
223205
Lekarz stomatolog – periodontologia
223206
Lekarz stomatolog – protetyka stomatologiczna
223207
Lekarz stomatolog – stomatologia dziecięca
223208
Lekarz stomatolog – stomatologia zachowawcza z endodoncją
223209
Lekarz stomatolog – zdrowie publiczne
223290
Pozostali lekarze stomatolodzy, lekarze stomatolodzy bez specjalności lub będący w trakcie specjalizacji
2233
Lekarze weterynarii
223301
Lekarz weterynarii


223401
Farmaceuta – farmacja apteczna
223402
Farmaceuta – farmacja kliniczna
223403
Farmaceuta – farmacja przemysłowa
223404
Farmaceuta – farmacja szpitalna
223405
Farmaceuta – specjalista jakości leków
223406
Farmaceuta – zielarstwo
223407
Farmakolog
223490
Pozostali farmaceuci
2239
Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem specjalistów pielęgniarstwa i położnictwa) gdzie indziej niesklasyfikowani
223901
Diagnosta laboratoryjny
223902
Epidemiolog
223903
Fizjoterapeuta
223904
Logopeda
223905
Optometrysta
223906
Promotor zdrowia
223907
Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
223908
Specjalista ratownictwa medycznego
223909
Specjalista terapii uzależnień
223910
Specjalista zdrowia publicznego
223911
Toksykolog
223990
Pozostali specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem specjalistów pielęgniarstwa i położnictwa) gdzie indziej niesklasyfikowani
224
Specjaliści pielęgniarstwa i położnictwa
2241
Specjaliści pielęgniarstwa i położnictwa
224101
Specjalista pielęgniarstwa
224102
Specjalista położnictwa

23
SPECJALIŚCI SZKOLNICTWA

231
Nauczyciele szkół wyższych
2311
Nauczyciele szkół wyższych
231101
Nauczyciel akademicki - nauki biologiczne
231102
Nauczyciel akademicki - nauki chemiczne
231103
Nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne
231104
Nauczyciel akademicki - nauki farmaceutyczne
231105
Nauczyciel akademicki - nauki fizyczne
231106
Nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne
231107
Nauczyciel akademicki - nauki leśne
231108
Nauczyciel akademicki - nauki matematyczne
231109
Nauczyciel akademicki - nauki medyczne
231110
Nauczyciel akademicki - nauki o kulturze fizycznej
231111
Nauczyciel akademicki - nauki o Ziemi
231112
Nauczyciel akademicki - nauki prawne
231113
Nauczyciel akademicki - nauki rolnicze
231114
Nauczyciel akademicki - nauki techniczne
231115
Nauczyciel akademicki - nauki teologiczne
231116
Nauczyciel akademicki - nauki weterynaryjne
231117
Nauczyciel akademicki - nauki wojskowe
231118
Nauczyciel akademicki - sztuki filmowe
231119
Nauczyciel akademicki - sztuki muzyczne
231120
Nauczyciel akademicki - sztuki plastyczne
231121
Nauczyciel akademicki - sztuki teatralne
231190
Pozostali nauczyciele szkół wyższych
232
Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
2321
Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
232101
Nauczyciel biologii
232102
Nauczyciel chemii
232103
Nauczyciel etyki
232104
Nauczyciel fizyki i astronomii
232105
Nauczyciel geografii
232106
Nauczyciel historii
232107
Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej
232108
Nauczyciel języka obcego
232109
Nauczyciel języka polskiego
232110
Nauczyciel matematyki
232111
Nauczyciel muzyki
232112
Nauczyciel plastyki
232113
Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
232114
Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
232115
Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych
232116
Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych
232117
Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
232118
Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych
232119
Nauczyciel przedsiębiorczości
232120
Nauczyciel religii
232121
Nauczyciel techniki
232122
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
232123
Nauczyciel wychowania fizycznego
232190
Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
233
Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli
2331
Nauczyciele szkół podstawowych
233101
Nauczyciel etyki w szkole podstawowej
233102
Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
233103
Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej
233104
Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
233105
Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
233106
Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
233107
Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej
233108
Nauczyciel nauczania początkowego
233109
Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej
233110
Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
233111
Nauczyciel religii w szkole podstawowej
233112
Nauczyciel techniki w szkole podstawowej
233113
Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej
233190
Pozostali nauczyciele szkół podstawowych
2332
Nauczyciele przedszkoli
233201
Nauczyciel przedszkola
234
Nauczyciele szkół specjalnych
2341
Nauczyciele szkół specjalnych
234101
Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog)
234102
Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog)
234103
Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
234104
Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)
234190
Pozostali nauczyciele szkół specjalnych
235
Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy
2351
Specjaliści metod nauczania
235101
Nauczyciel doradca metodyczny
235102
Nauczyciel instruktor
235190
Pozostali specjaliści metod nauczania
2352
Wizytatorzy szkolni
235201
Wizytator
2353
Egzaminatorzy
235301
Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
235390
Pozostali egzaminatorzy
2359
Specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani
235901
Nauczyciel bibliotekarz
235902
Nauczyciel konsultant
235903
Nauczyciel logopeda
235904
Nauczyciel psycholog
235905
Nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej
235906
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
235907
Pedagog szkolny
235908
Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych
235909
Wychowawca w placówkach penitencjarnych
235910
Wykładowca na kursach (edukator, trener)
235990
Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani

24
POZOSTALI SPECJALIŚCI

241
Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania
2411
Ekonomiści
241101
Ekonometryk
241102
Ekonomista
2412
Specjaliści do spraw finansowych
241201
Biegły rewident
241202
Inspektor nadzoru bankowego
241203
Specjalista bankowości
241204
Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy)
241205
Specjalista do spraw rachunkowości
241206
Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
241207
Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
241208
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
241290
Pozostali specjaliści do spraw finansowych
2413
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
241301
Analityk pracy
241302
Doradca personalny
241303
Doradca zawodowy
241304
Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
241305
Specjalista do spraw szkolenia i rozwoju zawodowego
241306
Specjalista do spraw wynagrodzeń
241390
Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
2419
Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
241901
Administrator danych osobowych
241902
Audytor
241903
Doradca podatkowy
241904
Kontroler wewnętrzny
241905
Organizator transportu drogowego
241906
Przedstawiciel medyczny
241907
Rzecznik patentowy
241908
Rzeczoznawca budowlany
241909
Rzeczoznawca majątkowy
241910
Specjalista analizy rynku
241911
Specjalista do spraw konsultingu
241912
Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży)
241913
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
241914
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
241915
Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
241916
Specjalista do spraw public relations
241917
Specjalista do spraw reklamy
241990
Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
242
Prawnicy
2421
Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
242101
Adwokat
242102
Prokurator
242103
Radca prawny
2422
Sędziowie
242201
Sędzia
2429
Prawnicy gdzie indziej nie sklasyfikowani
242901
Asystent prawny
242902
Komornik sądowy
242903
Notariusz
242904
Prawnik legislator
242905
Referendarz sądowy
242990
Pozostali prawnicy gdzie indziej nie sklasyfikowani
243
Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej
2431
Archiwiści i muzealnicy
243101
Archiwista
243102
Muzealnik
2432
Bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej
243201
Bibliotekoznawca
243202
Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
243290
Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej
244
Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych
2441
Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni
244101
Archeolog
244102
Etnograf
244103
Kulturoznawca
244104
Pedagog
244105
Socjolog
244190
Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni
2442
Filozofowie, historycy i politolodzy
244201
Filozof
244202
Historyk
244203
Historyk sztuki
244204
Politolog
244205
Specjalista polityki społecznej
2443
Filolodzy i tłumacze
244301
Filolog – filologia klasyczna
244302
Filolog – filologia obcojęzyczna
244303
Filolog – filologia polska
244304
Tłumacz języka migowego
244305
Tłumacz konferencyjny (ustny)
244306
Tłumacz tekstów
244390
Pozostali filolodzy i tłumacze
2444
Psycholodzy i pokrewni
244401
Psycholog
244402
Psycholog kliniczny
244403
Psychoterapeuta
244490
Pozostali psycholodzy i pokrewni
2445
Specjaliści pracy socjalnej i pokrewni
244501
Kurator sądowy
244502
Specjalista pracy socjalnej
244590
Pozostali specjaliści pracy socjalnej i pokrewni
245
Specjaliści kultury i sztuki
2451
Literaci, dziennikarze i pokrewni
245101
Dziennikarz
245102
Edytor materiałów źródłowych
245103
Fotoedytor
245104
Krytyk artystyczny
245105
Pisarz
245106
Redaktor programowy
245107
Redaktor wydawniczy
245108
Scenarzysta
245190
Pozostali literaci, dziennikarze i pokrewni
2452
Artyści plastycy
245201
Artysta fotografik
245202
Artysta grafik
245203
Artysta malarz
245204
Artysta rzeźbiarz
245205
Konserwator dzieł sztuki
245206
Kostiumograf
245207
Projektant wzornictwa przemysłowego
245208
Scenograf
245290
Pozostali artyści plastycy
2453
Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
245301
Artysta muzyk instrumentalista
245302
Artysta muzyk wokalista
245303
Dyrygent
245304
Kompozytor
245305
Muzyk reżyser dźwięku
245306
Muzykolog
245390
Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
2454
Choreografowie i tancerze baletowi
245401
Choreograf
245402
Tancerz baletowy
2455
Aktorzy, reżyserzy i pokrewni
245501
Aktor
245502
Asystent reżysera filmowego
245503
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
245504
Operator obrazu
245505
Realizator programu telewizyjnego
245506
Reżyser filmowy
245507
Reżyser teatralny (dramatu)
245508
Reżyser telewizyjny
245590
Pozostali aktorzy, reżyserzy i pokrewni
2456
Twórcy ludowi
245601
Twórca ludowy
246
Duchowni
2461
Duchowni chrześcijańscy
246101
Duchowny wyznania prawosławnego
246102
Duchowny wyznania rzymskokatolickiego
246103
Duchowny wyznań ewangelickich
246190
Pozostali duchowni chrześcijańscy
2462
Duchowni niechrześcijańscy
246201
Duchowny religii mojżeszowej
246202
Duchowny religii muzułmańskiej
246290
Pozostali duchowni niechrześcijańscy
2463
Zakonnicy
246301
Zakonnik
247
Specjaliści administracji publicznej
2471
Kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej
247101
Funkcjonariusz inspekcji celnej
247102
Inspektor kontroli skarbowej
247103
Inspektor ochrony danych osobowych
247104
Inspektor pracy
247105
Kontroler państwowy
247190
Pozostali kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej
2479
Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani
247901
Specjalista administracji publicznej
247902
Specjalista do spraw integracji europejskiej
247990
Pozostali specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani

3
TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

31 ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY


311

Technicy
3111
Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
311101
Laborant chemiczny
311102
Probierz
311103
Technik analityk*
311104
Technik geodeta*
311105
Technik geofizyk*
311106
Technik geolog*
311107
Technik hydrolog*
311108
Technik meteorolog*
311109
Technik metrolog
311190
Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
3112
Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni
311201
Kosztorysant budowlany
311202
Laborant budowlany
311203
Technik architekt*
311204
Technik budownictwa*
311205
Technik budownictwa wodnego*
311206
Technik drogownictwa*
311207
Technik dróg i mostów kolejowych*
311208
Technik inżynierii środowiska i melioracji*
311209
Technik ochrony środowiska*
311210
Technik urządzeń sanitarnych*
311290
Pozostali technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni
3113
Technicy elektrycy
311301
Technik elektroenergetyk transportu szynowego*
311302
Technik elektryk*
311390
Pozostali technicy elektrycy
3114
Technicy elektronicy i telekomunikacji
311401
Technik elektronik*
311402
Technik telekomunikacji*
3115
Technicy mechanicy
311501
Technik budownictwa okrętowego*
311502
Technik mechanik*
311503
Technik mechanizacji rolnictwa*
311590
Pozostali technicy mechanicy
3116
Technicy technologii chemicznej i pokrewni
311601
Technik papiernictwa*
311602
Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
311603
Technik technologii chemicznej*
311604
Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
311690
Pozostali technicy technologii chemicznej i pokrewni
3117
Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
311701
Technik górnictwa odkrywkowego*
311702
Technik górnictwa otworowego*
311703
Technik górnictwa podziemnego*
311704
Technik hutnik*
311705
Technik odlewnik*
311706
Technik wiertnik*
311790
Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
3118
Kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni
311801
Grafik komputerowy
311802
Kreślarz techniczny
311803
Rysownik geodezyjny
311804
Rysownik kartograficzny
311890
Pozostali kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni
3119
Technicy gdzie indziej niesklasyfikowani
311901
Cechowniczy
311902
Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych*
311903
Technik automatyki sterowania ruchem kolejowym*
311904
Technik garbarz*
311905
Technik instrumentów muzycznych*
311906
Technik normowania pracy
311907
Technik obuwnik*
311908
Technik organizacji produkcji
311909
Technik poligraf*
311910
Technik technologii ceramicznej*
311911
Technik technologii drewna*
311912
Technik technologii materiałów budowlanych
311913
Technik technologii odzieży*
311914
Technik technologii szkła*
311915
Technik technologii wyrobów skórzanych*
311916
Technik transportu kolejowego*
311917
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych*
311918
Technik włókiennik*
311990
Pozostali technicy gdzie indziej niesklasyfikowani
312
Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni
3121
Technicy informatycy
312101
Konserwator systemów komputerowych i sieci
312102
Technik informatyk*
312190
Pozostali technicy informatycy
3122
Operatorzy sprzętu komputerowego
312201
Operator sprzętu komputerowego
3123
Kontrolerzy robotów przemysłowych
312301
Kontroler robotów przemysłowych
313
Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego
3131
Fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku
313101
Asystent operatora obrazu
313102
Asystent techniczny realizatora dźwięku
313103
Asystent techniczny realizatora programu
313104
Fotograf*
313105
Fotoreporter
313106
Fototechnik*
313107
Mikser dźwięku
313108
Mikser obrazu
313109
Montażysta dźwięku
313110
Montażysta obrazu
313111
Operator dźwięku* (zawód szkolny: Asystent operatora dźwięku)
313112
Operator kamery
313113
Realizator dźwięku
313114
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
313115
Realizator rekonstrukcji dźwięku
313116
Realizator światła
313117
Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej*
313118
Technik urządzeń audiowizualnych*
313190
Pozostali fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku
3132
Operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych
313201
Kinooperator
313202
Operator radiotelegrafu i radiotelefonu
313203
Operator telewizji kablowej
313204
Operator urządzeń radiokomunikacyjnych
313205
Operator urządzeń transmisyjnych radiowych
313206
Operator urządzeń transmisyjnych telewizyjnych
313290
Pozostali operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych
3133
Operatorzy obiektów jądrowych
313301
Operator reaktora
314
Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa
3141
Pracownicy służb technicznych żeglugi
314101
Mechanik żeglugi śródlądowej
314102
Oficer elektroautomatyk okrętowy
314103
Oficer mechanik statku morskiego
314104
Technik mechanik okrętowy*
314190
Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi
3142
Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
314201
Bosman
314202
Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
314203
Inspektor ochrony rybołówstwa
314204
Kapitan portu morskiego
314205
Kapitan statku morskiego
314206
Kierownik statku w żegludze śródlądowej
314207
Oficer pokładowy
314208
Pilot portowy
314209
Pilot żeglugi śródlądowej
314210
Szyper
314211
Technik nawigator morski*
314212
Technik rybołówstwa morskiego*
314213
Technik żeglugi śródlądowej*
314290
Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
3143
Piloci statków powietrznych i pokrewni
314301
Mechanik pokładowy
314302
Mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego
314303
Nawigator
314304
Obserwator pokładowy prób w locie
314305
Operator pokładowych urządzeń specjalnych
314306
Pilot doświadczalny
314307
Pilot samolotowy (zawodowy, liniowy)
314308
Pilot śmigłowcowy (zawodowy, liniowy)
314309
Pilot wiatrakowcowy (zawodowy, liniowy)
314310
Radiooperator pokładowy
314311
Skoczek spadochronowy doświadczalny
314312
Technik awionik*
314313
Technik mechanik lotniczy*
314390
Pozostali piloci statków powietrznych i pokrewni
3144
Kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni
314401
Dyspozytor lotniczy
314402
Informator służby informacji powietrznej
314403
Kontroler ruchu lotniczego
314404
Pracownik operacyjny służb ruchu lotniczego
314490
Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni
3145
Technicy urządzeń ruchu lotniczego
314501
Technik urządzeń ruchu lotniczego
3146
Instruktorzy lotniczy
314601
Instruktor ruchu lotniczego
314602
Pilot balonu wolnego – instruktor
314603
Pilot samolotowy – instruktor
314604
Pilot szybowcowy – instruktor
314605
Pilot śmigłowcowy – instruktor
314606
Pilot wiatrakowcowy – instruktor
314607
Skoczek spadochronowy – instruktor
314690
Pozostali instruktorzy lotniczy
315
Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości
3151
Inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni
315101
Inspektor budowlany
315102
Inspektor do spraw obrony cywilnej
315103
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
315104
Technik pożarnictwa*
315190
Pozostali inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni
3152
Inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni
315201
Diagnosta samochodowy
315202
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy* (zawód szkolny: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy)
315203
Inspektor ochrony radiologicznej
315204
Inspektor ochrony środowiska
315205
Inspektor transportu drogowego
315206
Kontroler jakości wyrobów - artykuły przemysłowe
315207
Kontroler jakości wyrobów - artykuły spożywcze
315208
Kontroler produkcji
315209
Kontroler stanu technicznego pojazdów
315210
Technik dozymetrysta promieniowania jonizującego
315290
Pozostali inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni

32
ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA


321
Technicy nauk biologicznych i rolniczych
3211
Technicy analityki medycznej
321101
Technik analityki medycznej*
3212
Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni
321201
Laborant nasiennictwa
321202
Technik architektury krajobrazu*
321203
Technik hodowca koni*
321204
Technik hodowca zwierząt
321205
Technik leśnik*
321206
Technik ogrodnik*
321207
Technik pszczelarz*
321208
Technik rolnik*
321209
Technik rybactwa śródlądowego*
321290
Pozostali technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni
3213
Technicy technologii żywności* (zawód szkolny: Technik technologii żywności – obejmuje grupę elementarną 3213)
321301
Technik technologii żywności – cukrownictwo
321302
Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza
321303
Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych
321304
Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska
321305
Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia mrożonej żywności
321306
Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne
321307
Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
321308
Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne
321309
Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie
321310
Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne
321311
Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne
321312
Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich
321313
Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe
321314
Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane
321390
Pozostali technicy technologii żywności –
3214
Dietetycy i żywieniowcy
321401
Dietetyk*
321402
Technik żywienia i gospodarstwa domowego*
322
Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych)
3221
Higieniści
322101
Higienistka szkolna
322102
Instruktor higieny*
322190
Pozostali higieniści
3222
Optycy
322201
Technik optyk*
3223
Asystenci i technicy dentystyczni
322301
Asystentka stomatologiczna*
322302
Higienistka stomatologiczna*
322303
Technik dentystyczny*
3224
Fizjoterapeuci i pokrewni
322401
Masażysta* (zawód szkolny: Technik masażysta)
322402
Technik fizjoterapii*
322403
Technik ortopeda*
322404
Terapeuta zajęciowy*
322490
Pozostali fizjoterapeuci i pokrewni
3225
Asystenci weterynaryjni
322501
Kontroler higieny mięsa
322502
Laborant weterynaryjny
322503
Technik weterynarii*
322504
Weterynaryjny kontroler sanitarny
322590
Pozostali asystenci weterynaryjni
3226
Technicy farmaceutyczni
322601
Technik farmaceutyczny*
3227
Operatorzy aparatury medycznej
322701
Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
322702
Perfuzjonista
322703
Technik elektroniki medycznej*
322704
Technik elektroradiolog*
322790
Pozostali operatorzy aparatury medycznej
3229
Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowany
322901
Felczer
322902
Instruktor terapii uzależnień
322903
Ortoptystka*
322904
Protetyk słuchu*
322905
Ratownik medyczny*
322990
Pozostały średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowany
323
Pielęgniarki i położne
3231
Pielęgniarki* (zawód szkolny: Pielęgniarka - obejmuje całą grupę elementarną 3231)
323101
Pielęgniarka anestezjologiczna i intensywnej terapii
323102
Pielęgniarka pediatryczna
323103
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
323104
Pielęgniarka w opiece nad przewlekle chorymi
323105
Pielęgniarka zabiegowa
323106
Pielęgniarka zachowawcza
323107
Pielęgniarka zdrowia publicznego
323190
Pozostałe pielęgniarki
3232
Położne*( zawód szkolny: Położna - obejmuje całą grupę elementarną 3232)
323201
Położna ginekologiczna
323202
Położna ogólna
323203
Położna podstawowej opieki zdrowotnej
323204
Położna zdrowia publicznego
323290
Pozostałe położne

33
NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY

331
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy
3311
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy
331101
Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
331102
Instruktor nauki jazdy
331103
Instruktor rytmiki
331104
Instruktor tańca
331105
Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu
331190
Pozostali nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy

34
PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI

341
Pracownicy do spraw finansowych i handlowych
3411
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni
341101
Dealer aktywów finansowych
341102
Doradca inwestycyjny
341103
Makler papierów wartościowych
341190
Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni
3412
Pośrednicy ubezpieczeniowi
341201
Agent ubezpieczeniowy
341202
Broker reasekuracyjny
341203
Broker ubezpieczeniowy
341290
Pozostali pośrednicy ubezpieczeniowi
3413
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
341301
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
3414
Organizatorzy turystyki i pokrewni
341401
Organizator obsługi turystycznej* (zawód szkolny: Technik obsługi turystycznej)
341402
Organizator usług kateringowych
341403
Organizator usług gastronomicznych* (zawód szkolny: Technik organizacji usług gastronomicznych)
341404
Organizator usług hotelarskich* (zawód szkolny: Technik hotelarstwa)
341490
Pozostali organizatorzy turystyki i pokrewni
3415
Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)
341501
Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec)
341502
Organizator obsługi sprzedaży internetowej
341503
Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny)
341504
Telemarketer
341590
Pozostali agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)
3416
Zaopatrzeniowcy
341601
Zaopatrzeniowiec
3417
Rzeczoznawcy, taksatorzy i licytatorzy
341701
Licytator
341702
Rzeczoznawca
341703
Taksator
3419
Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani
341901
Asystent bankowości
341902
Asystent ekonomiczny* (zawód szkolny: Technik ekonomista)
341903
Organizator agrobiznesu* (zawód szkolny: Technik agrobiznesu)
341990
Pozostali pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani
342
Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi
3421
Pośrednicy handlowi
342101
Makler giełd towarowych
342102
Makler morski
342190
Pozostali pośrednicy handlowi
3422
Spedytorzy i pokrewni
342201
Agent celny
342202
Agent klarujący
342203
Eksploatator portu*
342204
Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor)
342205
Technik logistyk*
342290
Pozostali spedytorzy i pokrewni
3423
Pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy
342301
Pośrednik pracy
342390
Pozostali pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy
3429
Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani
342901
Agent reklamowy* (zawód szkolny: Technik organizacji reklamy)
342902
Agent usług artystycznych
342903
Organizator imprez sportowych
342904
Organizator widowni
342905
Zarządca nieruchomości
342990
Pozostali agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani
343
Średni personel biurowy
3431
Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni
343101
Pracownik administracyjny* (zawód szkolny: Technik administracji)
343102
Sekretarka medyczna
343103
Sekretarka notarialna
343104
Sekretarz asystent
343105
Sekretarz biura zarządu
343106
Sekretarz konsularny
343107
Sekretarz sądowy
343190
Pozostali pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni
3432
Księgowi
343201
Księgowy (samodzielny)
344
Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni
3441
Funkcjonariusze celni i ochrony granic
344101
Funkcjonariusz celny
344102
Funkcjonariusz straży granicznej
3442
Urzędnicy do spraw podatków
344201
Kontroler rozliczeń podatkowych
344202
Rewident kontroli skarbowej
344203
Urzędnik podatkowy
344290
Pozostali urzędnicy do spraw podatków
3443
Urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków
344301
Urzędnik ubezpieczeń społecznych
344390
Pozostali urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków
3444
Urzędnicy organów udzielających licencji
344401
Urzędnik do spraw imigracji
344402
Urzędnik do spraw licencji
344403
Urzędnik do spraw paszportów
344490
Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji
3449
Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
344901
Inspektor kontroli handlu i usług
344990
Pozostali urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
345
Policjanci i funkcjonariusze ochrony państwa
3451
Policjanci
345101
Policjant służby kryminalnej
345102
Policjant służby prewencji
345103
Policjant służby wspomagającej
345190
Pozostali policjanci
3452
Funkcjonariusze ochrony państwa
345201
Funkcjonariusz ochrony państwa
346
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
3461
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
346101
Asystent osoby niepełnosprawnej*
346102
Opiekun w domu pomocy społecznej*
346103
Opiekunka środowiskowa*
346104
Pracownik socjalny*
346190
Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
347
Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu
3471
Plastycy i pokrewni
347101
Florysta
347102
Plastyk*
347103
Projektant mody
347104
Stylista
347190
Pozostali plastycy i pokrewni
3472
Prezenterzy, inspicjenci i pokrewni
347201
Inspicjent
347202
Konferansjer
347203
Lektor
347204
Prezenter dyskotek
347205
Prezenter telewizyjny
347206
Sekretarka planu filmowego
347207
Spiker radiowy
347208
Sufler
347290
Pozostali prezenterzy inspicjenci i pokrewni
3473
Muzycy, piosenkarze i tancerze
347301
Aktor scen muzycznych*
347302
Muzyk*
347303
Organista
347304
Piosenkarz
347305
Tancerz*
347390
Pozostali muzycy, piosenkarze i tancerze
3474
Aktorzy cyrkowi i pokrewni
347401
Aktor cyrkowy*
347402
Kaskader filmowy
347403
Kaskader filmowy – koordynator
347404
Pirotechnik widowiskowy
347490
Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni


3475
Sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni
347501
Dżokej
347502
Instruktor dyscypliny sportu
347503
Instruktor odnowy biologicznej
347504
Instruktor rekreacji ruchowej
347505
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
347506
Menedżer dyscypliny sportu
347507
Menedżer sportu
347508
Sędzia sportowy
347509
Sportowiec zawodowy
347510
Trener sportowy
347590
Pozostali sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni
3476
Animatorzy kultury
347601
Animator kultury*
348
Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej
3481
Pracownicy archiwów
348101
Archiwista zakładowy
348102
Asystent archiwalny* (zawód szkolny: Technik archiwista)
348190
Pozostali pracownicy archiwów
3482
Pracownicy bibliotek i informacji naukowej
348201
Asystent informacji naukowej* (zawód szkolny: Technik informacji naukowej)
348202
Bibliotekarz*
348290
Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej
349
Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary
3491
Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary
349101
Pracownik parafialny
349102
Świecki krzewiciel wiary
349190
Pozostali pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary

4
PRACOWNICY BIUROWI

41
PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ

411
Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych
4111
Sekretarki
411101
Sekretarka
4112
Operatorzy procesorów tekstu
411201
Operator procesorów tekstu
4113
Operatorzy wprowadzania danych
411301
Operator wprowadzania danych
4114
Maszynistki i stenografowie
411401
Maszynistka
411402
Stenograf
412
Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
4121
Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
412101
Asystent do spraw statystyki
412102
Asystent rachunkowości* (zawód szkolny: Technik rachunkowości)
412103
Asystent w biurze maklerskim
412190
Pozostali pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
413
Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji
4131
Magazynierzy i pokrewni
413101
Ekspedient wypożyczalni
413102
Inwentaryzator
413103
Magazynier
413104
Pracownik punktu skupu
413105
Rekwizytor
413190
Pozostali magazynierzy i pokrewni
4132
Planiści produkcyjni
413201
Planista produkcyjny
4133
Pracownicy do spraw transportu
413301
Dyspozytor transportu samochodowego
413302
Ekspedytor
413390
Pozostali pracownicy do spraw transportu
414
Pracownicy poczty i pokrewni
4141
Doręczyciele pocztowi i pokrewni
414101
Doręczyciel pocztowy
414102
Ekspedient pocztowy
414103
Ekspedytor pocztowy
414104
Kurier
414190
Pozostali doręczyciele pocztowi i pokrewni
4142
Kodowacze i korektorzy
414201
Ankieter
414202
Kodowacz (koder)
414203
Korektor składu
414290
Pozostali kodowacze i korektorzy
419
Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani
4191
Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani
419101
Pracownik biurowy* (Zawód szkolny: Technik prac biurowych)
419102
Pracownik do spraw ewidencji ludności
419103
Pracownik do spraw osobowych
419104
Pracownik kancelaryjny
419190
Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani

42
PRACOWNICY OBROTU PIENIĘŻNEGO I OBSŁUGI KLIENTÓW


421
Pracownicy obrotu pieniężnego
4211
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
421101
Kasjer biletowy
421102
Kasjer handlowy
421103
Kasjer w przedsiębiorstwie
421190
Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów
4212
Kasjerzy bankowi i pokrewni
421201
Kasjer bankowy
421202
Kasjer walutowy
421203
Kontroler rozliczeń pieniężnych
421204
Skarbnik bankowy
421290
Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni
4213
Asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych* (zawód szkolny: Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych - obejmuje grupę elementarną 4213)
421301
Asystent usług pocztowych
421302
Asystent usług telekomunikacyjnych
421303
Kontroler pocztowy
421390
Pozostali asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych
4214
Inkasenci i poborcy
421401
Inkasent
421402
Poborca skarbowy
421490
Pozostali inkasenci i poborcy
4215
Krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni
421501
Bukmacher
421502
Krupier
421503
Pracownik kolektury
421590
Pozostali krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni
4216
Pracownicy lombardów
421601
Pracownik lombardu
422
Informatorzy, pracownicy biur podróży, recepcjoniści i telefoniści
4221
Informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni
422101
Informator handlowy
422102
Informator ruchu pasażerskiego
422103
Pracownik biura podróży
422104
Pracownik informacji turystycznej
422190
Pozostali informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni
4222
Recepcjoniści i rejestratorzy
422201
Recepcjonista
422202
Rejestratorka medyczna
422290
Pozostali recepcjoniści i rejestratorzy
4223
Telefoniści
422301
Telefonistka

5
PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY

51
PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I OCHRONY

511
Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy
5111
Stewardzi
511101
Stewardesa
511102
Steward statku morskiego
511190
Pozostali stewardzi
5112
Kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy
511201
Kierownik pociągu
511202
Konduktor
511203
Konduktor - konserwator kolei linowej
511204
Kontroler ruchu
511205
Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych
511206
Rewizor pociągów
511290
Pozostali kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy
5113
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
511301
Pilot wycieczek
511302
Przewodnik turystyczny górski
511303
Przewodnik turystyczny miejski
511304
Przewodnik turystyczny terenowy
511390
Pozostali przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
512
Pracownicy usług domowych i gastronomicznych
5121
Pracownicy usług domowych i pokrewni
512101
Gospodyni
512102
Inspektor piętra hotelowego
512103
Intendent
512104
Prowadzący zakład hotelarski/gastronomiczny
512190
Pozostali pracownicy usług domowych i pokrewni
5122
Kucharze
512201
Kucharz*
512202
Kucharz małej gastronomii*
512203
Szef kuchni (kuchmistrz)
512290
Pozostali kucharze
5123
Kelnerzy i pokrewni
512301
Bufetowy (barman)
512302
Kelner*
512390
Pozostali kelnerzy i pokrewni
513
Pracownicy opieki osobistej i pokrewni
5131
Opiekunki dziecięce
513101
Matka zastępcza
513102
Opiekunka dziecięca*
513103
Opiekunka dziecięca domowa
513190
Pozostałe opiekunki dziecięce
5132
Pomocniczy personel medyczny
513201
Asystentka pielęgniarska
513202
Pomoc dentystyczna
513203
Sanitariusz szpitalny
513204
Zabiegowy balneologiczny
513290
Pozostały pomocniczy personel medyczny
5133
Pracownicy domowej opieki osobistej
513301
Opiekunka domowa
513302
Siostra PCK
513390
Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej
5139
Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
513901
Laborant sekcyjny
513902
Pomoc farmaceutyczna
513903
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
513904
Preparator medyczny
513990
Pozostali pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
514
Pozostali pracownicy usług osobistych
5141
Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni
514101
Charakteryzator
514102
Fryzjer*
514103
Kosmetyczka
514104
Manikiurzystka
514105
Pedikiurzystka
514106
Technik usług fryzjerskich*
514107
Technik usług kosmetycznych*
514108
Wizażystka
514190
Pozostali fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni
5142
Osoby do towarzystwa
514201
Hostessa
514202
Osoba do towarzystwa
514290
Pozostałe osoby do towarzystwa
5143
Pracownicy zakładów pogrzebowych
514301
Organizator usług pogrzebowych
514302
Żałobnik
514390
Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych
5144
Psychotronicy
514401
Astrolog
514402
Bioenergoterapeuta
514403
Biomasażysta
514404
Radiesteta
514405
Wróżbita
514490
Pozostali psychotronicy
515
Pracownicy usług ochrony
5151
Strażacy
515101
Strażak
5152
Funkcjonariusze więziennictwa służby ochrony i pokrewni
515201
Funkcjonariusz więziennictwa służby ochrony
515202
Strażnik w zakładzie dla nieletnich
5153
Strażnicy ochrony kolei
515301
Funkcjonariusz straży ochrony kolei
5159
Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
515901
Detektyw (prywatny)
515902
Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia)
515903
Ratownik górski
515904
Ratownik pokładowy
515905
Ratownik wodny
515906
Strażnik leśny
515907
Strażnik łowiecki
515908
Strażnik miejski
515909
Strażnik ochrony środowiska
515910
Strażnik pocztowy
515911
Strażnik rybacki
515912
Strażnik straży marszałkowskiej 515990

Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

52
MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY

521 Modelki i modele
5211
Modelki i modele
521101
Modelka/model prezentacji ubiorów
521102
Modelka/model twórczości reklamowej i artystycznej
521190
Pozostałe modelki i modele
522
Sprzedawcy i demonstratorzy
5221
Sprzedawcy i demonstratorzy
522101
Antykwariusz
522102
Bukieciarz
522103
Demonstrator wyrobów
522104
Ekspedient w punkcie usługowym
522105
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej
522106
Księgarz* (zawód szkolny: Technik księgarstwa)
522107
Sprzedawca*
522190
Pozostali sprzedawcy i demonstratorzy

6 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY

61
ROLNICY* (zawód szkolny: Rolnik - obejmuje grupę dużą 61)

611
Rolnicy produkcji roślinnej
6111
Rolnicy produkcji roślinnej
611101
Rolnik łąkarz
611102
Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
611103
Rolnik upraw mieszanych
611104
Rolnik upraw polowych
611190
Pozostali rolnicy produkcji roślinnej
612
Hodowcy zwierząt i pokrewni
6121
Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej
612101
Hodowca bydła
612102
Hodowca koni
612103
Hodowca owiec
612104
Hodowca trzody chlewnej
612105
Hodowca zwierząt futerkowych
612190
Pozostali hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej
6122
Hodowcy drobiu
612201
Hodowca drobiu
6129
Hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
612901
Hodowca inwentarza mieszanego
612902
Hodowca jedwabników
612903
Hodowca ptaków
612904
Hodowca zwierząt domowych
612905
Hodowca zwierząt laboratoryjnych
612906
Opiekun dzikich zwierząt
612907
Pszczelarz*
612908
Trener koni wyścigowych
612909
Treser psów
612990
Pozostali hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
613
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
6131
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
613101
Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej

62
OGRODNICY* (zawód szkolny: Ogrodnik - obejmuje grupę dużą 62)

621
Ogrodnicy
6211
Ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni
621101
Ogrodnik producent nasion
621102
Ogrodnik szkółkarz
621103
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych
621104
Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych
621105
Ogrodnik – uprawa warzyw polowych
621106
Ogrodnik – uprawy pod osłonami
621107
Producent i zbieracz ziół
621190
Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni
6212
Ogrodnicy terenów zieleni
621201
Ogrodnik terenów zieleni
6213
Ogrodnicy sadownicy i pokrewni
621301
Rolnik chmielarz
621302
Sadownik
621390
Pozostali ogrodnicy sadownicy i pokrewni

63
LEŚNICY I RYBACY

631
Robotnicy leśni i pokrewni
6311
Robotnicy leśni i pokrewni
631101
Drwal
631102
Robotnik leśny
631103
Wozak zrywkarz
631190
Pozostali robotnicy leśni i pokrewni
632
Rybacy śródlądowi* (zawód szkolny: Rybak śródlądowy - obejmuje grupę średnią 632)
6321
Hodowcy ryb
632101
Rybak hodowca
632102
Rybak stawowy
6322
Rybacy śródlądowi gdzie indziej niesklasyfikowani
632201
Rybak śródlądowy (zbiorniki naturalne)
633
Rybacy morscy
6331
Rybacy morscy
633101
Rybak rybołówstwa morskiego

64
ROLNICY I RYBACY PRACUJĄCY NA WŁASNE POTRZEBY

641
Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby
6411
Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby
641101
Rolnik pracujący na własne potrzeby
641102
Rybak pracujący na własne potrzeby

7
ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

71
GÓRNICY I ROBOTNICY BUDOWLANI

711
Górnicy i robotnicy obróbki kamienia
7111
Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
711101
Górnik eksploatacji podziemnej*
711102
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż*
711103
Wydobywca kruszywa i gliny
711190
Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
7112
Górnicy strzałowi
711201
Strzałowy
7113
Robotnicy obróbki kamienia
711301
Kamieniarz*
712
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni
7121
Murarze i pokrewni
712101
Monter kamiennych elementów budowlanych
712102
Murarz*
712103
Zdun*
712190
Pozostali murarze i pokrewni
7122
Betoniarze
712201
Betoniarz
712202
Betoniarz zbrojarz*
712203
Palowniczy
712204
Zbrojarz
712290
Pozostali betoniarze
7123
Cieśle, stolarze budowlani i pokrewni
712301
Cieśla*
712302
Stolarz budowlany
712303
Szkutnik
712390
Pozostali cieśle, stolarze budowlani i pokrewni
7124
Robotnicy budowy dróg i pokrewni
712401
Brukarz
712402
Monter nawierzchni kolejowej*
712403
Toromistrz
712404
Układacz nawierzchni drogowych
712490
Pozostali robotnicy budowy dróg i pokrewni
7125
Robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni
712501
Meliorant
712502
Monter budownictwa wodnego*
712590
Pozostali robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni
7129
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
712901
Konserwator budynków
712902
Montażysta dekoracji
712903
Monter konstrukcji budowlanych*
712904
Monter rusztowań
712905
Renowator zabytków architektury*
712906
Robotnik rozbiórki budowli
712990
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
713
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni
7131
Dekarze
713101
Dekarz*
7132
Posadzkarze i pokrewni
713201
Glazurnik
713202
Parkieciarz
713203
Posadzkarz*
713290
Pozostali posadzkarze i pokrewni
7133
Tynkarze i pokrewni
713301
Sztukator
713302
Tynkarz
713390
Pozostali tynkarze i pokrewni
7134
Monterzy izolacji
713401
Monter izolacji budowlanych*
713402
Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
713490
Pozostali monterzy izolacji
7135
Szklarze i pokrewni
713501
Monter/składacz okien
713502
Monter żaluzji
713503
Szklarz budowlany
713504
Szklarz pojazdów
713505
Witrażownik
713590
Pozostali szklarze i pokrewni
7136
Monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych* (zawód szkolny: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych - obejmuje grupę elementarną 7136)
713601
Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
713602
Monter instalacji gazowych*
713603
Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
713604
Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
713605
Studniarz
713690
Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych
7137
Monterzy sieci komunalnych* (zawód szkolny: Monter sieci komunalnych - obejmuje grupę elementarną 7137)
713701
Monter sieci cieplnych
713702
Monter sieci deszczownianych
713703
Monter sieci gazowych
713704
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
713790
Pozostali monterzy sieci komunalnych
7138
Monterzy systemów rurociągowych* (zawód szkolny: Monter systemów rurociągowych - obejmuje grupę elementarną 7138)
713801
Monter rurociągów górniczych
713802
Monter rurociągów okrętowych
713803
Monter rurociągów przemysłowych
713890
Pozostali monterzy systemów rurociągowych
7139
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
713901
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie*
713990
Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
714
Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
7141
Malarze budowlani i pokrewni
714101
Malarz budowlany
714102
Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych
714103
Malarz – tapeciarz*
714190
Pozostali malarze budowlani i pokrewni
7142
Lakiernicy* (zawód szkolny: Lakiernik - obejmuje grupę elementarną 7142)
714201
Lakiernik samochodowy
714202
Lakiernik wyrobów drzewnych
714203
Malarz lakiernik samolotowy
714204
Malarz lakiernik wyrobów metalowych
714290
Pozostali lakiernicy
7143
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
714301
Alpinista przemysłowy
714302
Czyściciel elewacji budowlanych
714303
Kominiarz*
714304
Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli
714390
Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

72
ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ

721
Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni
7211
Formierze odlewniczy i pokrewni
721101
Brązownik
721102
Formierz odlewnik
721103
Ludwisarz
721104
Modelarz odlewniczy*
721190
Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni
7212
Spawacze i pokrewni
721201
Lutowacz
721202
Spawacz ręczny gazowy
721203
Spawacz ręczny łukiem elektrycznym
721204
Zgrzewacz
721290
Pozostali spawacze i pokrewni
7213
Blacharze* (zawód szkolny: Blacharz - obejmuje grupę elementarną 7213)
721301
Blacharz lotniczy
721302
Blacharz okrętowy
721303
Blacharz samochodowy*
721390
Pozostali blacharze
7214
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
721401
Monter kadłubów okrętowych*
721402
Monter konstrukcji aluminiowych
721403
Monter konstrukcji stalowych
721404
Oczyszczacz konstrukcji stalowych
721490
Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
7215
Monterzy konstrukcji linowych
721501
Monter – konserwator kolei linowych
721502
Monter konstrukcji linowych stałych
721503
Monter wiertni
721504
Takielarz
721590
Pozostali monterzy konstrukcji linowych
7216
Nurkowie
721601
Nurek
721602
Płetwonurek ratownik
721690
Pozostali nurkowie
722
Kowale, ślusarze i pokrewni
7221
Kowale, hartownicy i pokrewni
722101
Hartownik
722102
Kowal*
722103
Kowal wyrobów zdobniczych
722190
Pozostali kowale, hartownicy i pokrewni
7222
Ślusarze i pokrewni
722201
Eguterzysta
722202
Płatnerz
722203
Rusznikarz
722204
Ślusarz*
722205
Ślusarz galanterii metalowej
722206
Ślusarz narzędziowy
722207
Traser
722290
Pozostali ślusarze i pokrewni
7223
Ustawiacze–operatorzy obrabiarek skrawających do metali* (zawód szkolny: Operator obrabiarek skrawających – obejmuje grupę elementarną 7223)
722301
Frezer
722302
Strugacz
722303
Szlifierz metali
722304
Tokarz
722305
Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
722306
Wiertacz w metalu
722390
Pozostali ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali
7224
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
722401
Docieracz polerowacz
722402
Szlifierz ostrzarz
722490
Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali
723
Mechanicy maszyn i urządzeń
7231
Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych - obejmuje grupę elementarną 7231)
723101
Mechanik autobusów
723102
Mechanik ciągników
723103
Mechanik pojazdów jednośladowych
723104
Mechanik samochodów ciężarowych
723105
Mechanik samochodów osobowych
723190
Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych
7232
Mechanicy statków powietrznych i pokrewni
723201
Mechanik lotniczy
723202
Układacz konserwator spadochronów
723290
Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni
7233
Mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń* (zawód szkolny: Mechanik – monter maszyn i urządzeń - obejmuje grupę elementarną 7233)
723301
Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
723302
Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
723303
Mechanik maszyn i urządzeń górniczych
723304
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
723305
Mechanik okrętowy
723306
Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych*
723307
Mechanik silników spalinowych
723308
Mechanik urządzeń dźwignicowych (konserwator)
723309
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
723310
Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim*
723390
Pozostali mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń
724
Elektrycy * (zawód szkolny: Elektryk – obejmuje grupę średnią 724)
7241
Elektromechanicy* (zawód szkolny: Elektromechanik - obejmuje grupę elementarną 7241)
724101
Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych
724102
Elektromechanik pojazdów samochodowych*
724103
Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
724104
Elektromechanik urządzeń chłodniczych
724105
Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
724190
Pozostali elektromechanicy
7242
Elektromonterzy
724201
Elektromonter (elektryk) zakładowy
724202
Elektromonter lotniczy
724203
Elektromonter maszyn elektrycznych
724204
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
724205
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
724206
Elektromonter okrętowy
724207
Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych
724208
Elektromonter stacji trakcyjnych
724209
Elektromonter taboru szynowego
724210
Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
724211
Elektromonter transformatorów
724212
Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
724213
Elektromonter urządzeń dźwignicowych (konserwator)
724214
Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
724290
Pozostali elektromonterzy
7243
Elektrycy budowlani i pokrewni
724301
Elektromonter instalacji elektrycznych
724302
Elektromonter reklam świetlnych
724303
Elektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewizyjnego
724390
Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni
7244
Monterzy linii elektrycznych
724401
Elektromonter linii kablowych
724402
Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć
724403
Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć
724404
Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
724405
Elektromonter sieci trakcyjnej
724490
Pozostali monterzy linii elektrycznych
725
Monterzy elektronicy i pokrewni
7251
Monterzy elektronicy* (zawód szkolny: Monter – elektronik - obejmuje grupę elementarną 7251)
725101
Monter elektronik - aparatura medyczna
725102
Monter elektronik - aparatura pomiarowa
725103
Monter elektronik - elektroniczne instrumenty muzyczne
725104
Monter elektronik - elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
725105
Monter elektronik - instalacja anten
725106
Monter elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego
725107
Monter elektronik - sprzęt komputerowy
725108
Monter elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej
725109
Monter elektronik - urządzenia radiokomunikacyjne
725110
Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne
725190
Pozostali monterzy elektronicy
7252
Monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych* (zawód szkolny: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – obejmuje grupę elementarną 7252)
725201
Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
725202
Monter sieci telekomunikacyjnych
725290
Pozostali monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

73
ROBOTNICY ZAWODÓW PRECYZYJNYCH, CERAMICY, WYTWÓRCY WYROBÓW GALANTERYJNYCH, ROBOTNICY POLIGRAFICZNI I POKREWNI

731
Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych
7311
Mechanicy precyzyjni* (zawód szkolny: Mechanik precyzyjny - obejmuje grupę elementarną 7311)
731101
Grawer
731102
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych*
731103
Optyk mechanik*
731104
Ortopeda mechanik
731105
Zegarmistrz*
731190
Pozostali mechanicy precyzyjni
7312
Monterzy instrumentów muzycznych* (zawód szkolny: Monter instrumentów muzycznych - obejmuje grupę elementarną 7312)
731201
Monter akordeonów
731202
Monter fortepianów i pianin
731203
Monter instrumentów dętych blaszanych
731204
Monter instrumentów lutniczych
731205
Monter instrumentów perkusyjnych
731206
Organomistrz
731290
Pozostali monterzy instrumentów muzycznych
7313
Jubilerzy, złotnicy i pokrewni
731301
Bursztyniarz
731302
Gemmolog
731303
Metaloplastyk
731304
Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych
731305
Szlifierz polerowacz wyrobów artystycznych
731306
Złotnik – jubiler*
731390
Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni
732
Ceramicy, szklarze i pokrewni
7321
Formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni
732101
Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
732102
Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych
732103
Formowacz ściernic
732104
Formowacz wyrobów ceramicznych
732105
Garncarz
732106
Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
732107
Odlewnik wyrobów ceramicznych
732108
Sortowacz - brakarz ceramiki
732109
Szkliwierz ceramiki
732190
Pozostali formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni
7322
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
732201
Formowacz wyrobów szklanych
732202
Hutnik - dmuchacz szkła
732203
Krajacz szkła
732204
Polerowacz szkła ręczny
732205
Sortowacz - brakarz szkła
732206
Szlifierz polerowacz szkła optycznego
732207
Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego
732208
Szlifierz szkła płaskiego
732290
Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
7323
Grawerzy szkła i pokrewni
732301
Giloszer szkła
732302
Grawer szkła
732303
Rzeźbiarz szkła
732390
Pozostali grawerzy szkła i pokrewni
7324
Zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
732401
Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali
732402
Galwanizer
732403
Lustrzarz
732404
Pozłotnik
732405
Szyldziarz
732406
Zdobnik ceramiki
732407
Zdobnik szkła
732490
Pozostali zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
733
Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni
7331
Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni
733101
Fajkarz
733102
Pamiątkarz
733103
Rzeźbiarz w drewnie
733104
Wytwórca galanterii
733105
Wytwórca sztucznych kwiatów
733106
Zabawkarz
733190
Pozostali wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni
734
Robotnicy poligraficzni i pokrewni
7341
Składacze tekstów
734101
Komputerowy składacz tekstu
734102
Operator fotoskładu
734190
Pozostali składacze tekstów
7342
Odlewacze i galwanizerzy poligraficzni
734201
Galwanizer poligraficzny
734202
Odlewacz walców drukarskich
734203
Stereotyper
734290
Pozostali odlewacze i galwanizerzy poligraficzni
7343
Kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni
734301
Giloszer
734302
Grawer poligraficzny
734303
Kopista poligraficzny
734304
Moletownik
734305
Montażysta reprodukcyjny
734306
Retuszer poligraficzny
734307
Rysownik litograficzny
734308
Rytownik
734309
Trawiacz poligraficzny
734390
Pozostali kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni
7344
Fotografowie poligraficzni
734401
Fotograf poligraficzny
734402
Fotograf w drukarni filmowej (tkaniny)
734403
Operator skanerów formowych
734490
Pozostali fotografowie poligraficzni
7345
Introligatorzy* (zawód szkolny: Introligator - obejmuje grupę elementarną 7345)
734501
Introligator galanteryjny
734502
Introligator poligraficzny
734590
Pozostali introligatorzy
7346
Drukarze sitodrukowi i pokrewni
734601
Drukarz sitodrukowy
734602
Drukarz tkanin

74
POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

741
Robotnicy w przetwórstwie spożywczym
7411
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
741101
Garmażer
741102
Przetwórca ryb
741103
Rozbieracz-wykrawacz
741104
Rzeźnik wędliniarz*
741105
Ubojowy
741190
Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
7412
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
741201
Cukiernik*
741202
Karmelarz
741203
Piekarz*
741290
Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni
7413
Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
741301
Maślarz
741302
Serowar
741390
Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
7414

741401
Młynarz
741402
Przetwórca owoców i warzyw
741490
Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
7415
Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
741501
Klasyfikator dziczyzny i ptactwa
741502
Klasyfikator jaj, drobiu i pierza
741503
Klasyfikator ryb
741590
Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni
742
Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni
7421
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
742101
Impregnator drewna
742102
Manipulant drewna okrągłego
742103
Mygłowacz
742104
Parzelniczy drewna
742105
Sortowacz materiałów drzewnych
742106
Suszarniowy drewna
742190
Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
7422
Stolarze i pokrewni
742201
Bednarz
742202
Gięciarz drewna
742203
Kołodziej
742204
Stolarz*
742205
Stolarz galanterii drzewnej
742206
Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
742207
Stolarz meblowy
742208
Stolarz modelarz instrumentów muzycznych
742290
Pozostali stolarze i pokrewni
7423
Ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni
742301
Frezer drewna
742302
Pilarz
742303
Polerowacz wyrobów z drewna
742304
Strugacz drewna
742305
Szlifierz materiałów drzewnych
742306
Tartacznik
742307
Tokarz w drewnie
742308
Ustawiacz maszyn do obróbki drewna
742309
Wiertacz drewna
742390
Pozostali ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni
7424
Plecionkarze, szczotkarze i pokrewni
742401
Koszykarz – plecionkarz*
742402
Łubiankarz
742403
Modelarz wyrobów plecionkarskich
742404
Sitarz
742405
Szczotkarz
742406
Trzciniarz
742490
Pozostali plecionkarze, szczotkarze i pokrewni
743
Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni
7431
Przygotowywacze włókna i przędzarze
743101
Przędzarz
743102
Przygotowywacz włókna
743190
Pozostali przygotowywacze włókna i przędzarze
7432
Tkacze, dziewiarze i pokrewni* (zawód szkolny: Rękodzielnik wyrobów włókienniczych – obejmuje grupę elementarną 7432)
743201
Arkadownik
743202
Dziewiarz
743203
Koronkarka
743204
Plecionkarz
743205
Renowator tkanin unikatowych
743206
Tkacz
743290
Pozostali tkacze, dziewiarze i pokrewni
7433
Krawcy, kapelusznicy i pokrewni
743301
Bieliźniarz
743302
Gorseciarka
743303
Kapelusznik-czapnik
743304
Krawiec*
743305
Modystka
743306
Rękawicznik
743390
Pozostali krawcy, kapelusznicy i pokrewni
7434
Kuśnierze i pokrewni
743401
Kożusznik
743402
Kuśnierz*
743490
Pozostali kuśnierze i pokrewni
7435
Krojczowie
743501
Krojczy
7436
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
743601
Garderobiana
743602
Hafciarka
743603
Parasolnik
743604
Szwaczka
743605
Wytwórca abażurów
743606
Żaglownik
743690
Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni
7437
Tapicerzy i pokrewni
743701
Bieliźniarz - kołdrzarz
743702
Tapicer*
743790
Pozostali tapicerzy i pokrewni
744
Robotnicy obróbki skóry
7441
Garbarze skór i pokrewni* (zawód szkolny: Garbarz skór - obejmuje grupę elementarną 7441)
744101
Garbarz skór bez włosa
744102
Garbarz skór futerkowych
744103
Klasyfikator skór
744104
Konserwator skór surowych
744190
Pozostali garbarze skór i pokrewni
7442
Kaletnicy, rymarze i pokrewni
744201
Bandażysta ortopedyczny
744202
Kaletnik*
744203
Rymarz
744290
Pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni
7443
Obuwnicy* (zawód szkolny: Obuwnik - obejmuje grupę elementarną 7443)
744301
Cholewkarz
744302
Obuwnik miarowy
744303
Obuwnik ortopedyczny
744304
Obuwnik przemysłowy
744305
Szewc naprawiacz
744390
Pozostali obuwnicy

8
OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

81
OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH

811
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni
8111
Operatorzy maszyn górniczych i pokrewni
811101
Operator górniczych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalista)
811102
Operator koparek i zwałowarek
811103
Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu
811104
Operator maszyn urabiających i ładujących
811105
Operator obudów zmechanizowanych
811190
Pozostali operatorzy maszyn górniczych i pokrewni
8112
Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
811201
Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu
811202
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud
811203
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
811204
Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych
811290
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
8113
Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
811301
Górnik eksploatacji otworowej*
811302
Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych
811303
Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych
811390
Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
812
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni
8121
Operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych* (zawód szkolny: Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych - obejmuje grupę elementarną 8121)
812101
Operator maszyny rozlewniczej
812102
Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali
812103
Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali
812104
Operator urządzeń przygotowania wsadu
812105
Piecowy pieca łukowego
812106
Pulpitowy (wielkie piece)
812107
Wytapiacz metali nieżelaznych
812108
Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów
812190
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych
8122
Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni
812201
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej*
812202
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych*
812203
Operator urządzeń walcowni
812204
Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni
812290
Pozostali operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni
8123
Operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali
812301
Operator agregatów do obróbki cieplnej
812302
Operator pieców do obróbki cieplnej
812390
Pozostali operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali
8124
Ciągacze i tłoczarze
812401
Ciągacz rur
812402
Operator maszyn do produkcji drutów i prętów
812403
Tłoczarz w metalu
812490
Pozostali ciągacze i tłoczarze
813
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni
8131
Operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego* (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu szklarskiego - obejmuje grupę elementarną 8131)
813101
Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
813102
Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
813103
Operator odprężarek wyrobów szklanych
813104
Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła
813105
Operator urządzeń do gięcia szkła
813106
Operator urządzeń do hartowania szkła
813107
Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych
813108
Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła
813109
Operator urządzeń do produkcji termosów
813110
Szlifierz polerowacz szkła (maszynowy)
813111
Topiarz szkła
813190
Pozostali operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego
8132
Operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego* (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego - obejmuje grupę elementarną 8132)
813201
Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych
813202
Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych
813203
Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych
813204
Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych
813205
Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej
813206
Przygotowywacz mas ceramicznych
813207
Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych
813208
Szlifierz ceramiki
813209
Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych
813210
Wypalacz wyrobów ceramicznych
813290
Pozostali operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego
8139
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
813901
Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
813902
Topiarz fryty
813903
Topiarz mas mineralnych
813990
Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
814
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru
8141
Operatorzy urządzeń do obróbki drewna
814101
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
814102
Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
814103
Operator pras w produkcji drzewnej
814104
Operator sklejarek płyt stolarskich
814105
Operator skrawarek drewna
814106
Operator spajarek okleiny i łuszczki
814107
Operator strugarek i frezarek do drewna
814108
Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
814109
Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy
814190
Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna
8142
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej
814201
Operator linii do belowania makulatury
814202
Operator maszyny odwadniającej celulozę
814203
Operator urządzeń bielących masy włókniste
814204
Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej
814205
Operator urządzeń do ścierania drewna
814206
Operator urządzeń rębalni drewna
814207
Operator urządzeń rozwłókniających
814208
Operator urządzeń warzelni
814290
Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej
8143
Operatorzy urządzeń do produkcji papieru
814301
Operator kalandrów wyrobów papierowych
814302
Operator maszyny papierniczej
814303
Operator maszyny tekturniczej
814304
Operator pergaminiarki
814305
Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych
814306
Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych
814390
Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji papieru
815
Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego* (Zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu chemicznego - obejmuje grupę średnią 815)
8151
Operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów
815101
Operator urządzeń granulujących
815102
Operator urządzeń homogenizujących
815103
Operator urządzeń mieszających
815104
Operator urządzeń rozdrabniających
815190
Pozostali operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów
8152
Operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i pokrewni
815201
Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
815202
Operator urządzeń do produkcji cementu
815290
Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i pokrewni
8153
Operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających
815301
Operator urządzeń do ekstrakcji
815302
Operator urządzeń do krystalizacji
815303
Operator urządzeń filtrujących
815304
Operator urządzeń sorpcyjnych
815305
Operator wirówek
815390
Pozostali operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających
8154
Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów
815401
Aparatowy procesów chemicznych
815402
Operator reaktorów i autoklawów
815403
Operator urządzeń destylacyjnych
815404
Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych
815405
Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych
815406
Operator urządzeń wyparnych
815490
Pozostali operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów
8155
Operatorzy urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
815501
Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
8156
Operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni
815601
Operator urządzeń do produkcji sadzy
815602
Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych
815603
Operator urządzeń koksowniczych
815690
Pozostali operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni
8159
Operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani
815901
Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych
815902
Operator urządzeń do produkcji katalizatorów
815903
Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych
815904
Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych
815905
Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych
815906
Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych
815907
Stokażowy
815990
Pozostali operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani
816
Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni
8161
Elektroenergetycy i pokrewni
816101
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
816102
Elektroenergetyk elektrowni wodnych
816103
Elektroenergetyk nastawni
816104
Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń
816105
Maszynista turbozespołu parowego
816106
Maszynista turbozespołu wodnego
816107
Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni
816108
Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni
816109
Obchodowy bloku
816190
Pozostali elektroenergetycy i pokrewni
8162
Maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni
816201
Maszynista kotła
816202
Maszynista urządzeń nawęglania
816203
Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
816204
Palacz kotłów c.o. gazowych
816205
Palacz kotłów c.o. wodnych rusztowych
816206
Palacz kotłów parowych
816290
Pozostali maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni
8163
Operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni
816301
Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych
816302
Maszynista chłodni
816303
Maszynista sprężarek
816304
Maszynista wentylatorów (w kopalni)
816305
Operator (maszynista) stacji pomp
816306
Operator spalarni odpadów komunalnych
816307
Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających
816308
Operator urządzeń oczyszczania ścieków
816309
Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody
816390
Pozostali operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni
817
Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym
8171
Operatorzy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym
817101
Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym
8172
Operatorzy robotów i manipulatorów przemysłowych
817201
Operator robotów i manipulatorów przemysłowych

82
OPERATORZY I MONTERZY MASZYN

821
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów
8211
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali
821101
Operator automatów spawalniczych
821102
Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem
821103
Operator maszyn do obróbki skrawaniem
821104
Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli
821105
Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych
821106
Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych
821107
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
821108
Operator obrabiarek zespołowych
821109
Operator urządzeń do wyważania i centrowania
821110
Operator zgrzewarek
821190
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali
8212
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, elementów betonowych oraz kamiennych i pokrewni
821201
Hartowacz betonów i sylikatów
821202
Krajacz materiałów budowlanych
821203
Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich
821204


2004-2011 (C) Wszelkie prawa zastrzeżone