Wpisz dane logowania:

WZÓR

UMOWA O DZIEŁO

zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa i adres firmy)
reprezentowanym przez:
1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zwanym dalej Zamawiającym;
a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zwanym dalej Przyjmującym zamówienie,
o treści następującej:

§ 1.

1.Zamawiający zamawia a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Zakres dzieła obejmuje:
1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2.

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych do należytego wykonania umowy dokumentów, znajdujących się w jego posiadaniu.

2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień, w tym w szczególności w sytuacji braku istniejącej dokumentacji.

§ 3.

1. Wydanie dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie wykonania umowy, nastąpi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 4.

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przekazać ukończone dzieło do dnia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5.

1. Za wykonane dzieło Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie obejmuje podatku ……… ., do którego zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający
................................................................................................
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmującego zamówienie na jego rachunek bankowy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w terminie ……. dni od dnia jego doręczenia Zamawiającemu.

§ 6.

1. Warunkiem wystawienia faktury przez Przyjmującego zamówienie jest dokonanie odbioru dzieła potwierdzone przez Zamawiającego.

§ 7.

1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości ……% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Przyjmującego zamówienie kary umownej w wysokości …..% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w przekazywaniu dokumentacji niezbędnej do wykonania umowy oraz za każdy dzień zwłoki w odbiorze dzieła.
3. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1 i 2, nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9.

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

1. Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 11.

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WZÓR

UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa i adres firmy)
reprezentowanym przez:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko oraz funkcja osoby uprawnionej w imieniu firmy do zaciągania zobowiązań), zwanym dalej "Zleceniodawcą",
a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko oraz adres)
zwanym dalej "Zleceniobiorcą".


§1.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia (wykonywania) na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(określić rodzaj i charakter zadań)
zgodnie z najlepszą wiedzą i z zachowaniem należytej staranności, od dnia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . do dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(należy określić termin rozpoczęcia wykonywania zlecenia oraz termin ukończenia)

§2.
Za wykonanie świadczenia zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§3.
Wynagrodzenie płatne będzie w . . . . . . . . .dni po przedłożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę w siedzibie Zleceniodawcy.

§4.
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy.

§5.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

§6.
W zakresie nie objętym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§7.
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§8.
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zleceniobiorca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zleceniodawca


2004-2011 (C) Wszelkie prawa zastrzeżone